Psiko Sosyal Hizmet

�ğretmenler Cumhuriyet sizden vicdanı h�r, irfanı h�r, fikri h�r nesiller ister - Atat�rk

 

Fikri h�r, irfanı h�r, vicdanı h�r nesiller i�in / I. Artan

       Eğitim, bir toplumun kalkınıp gelişmesinde en �nemli fakt�rlerden biridir. Bir toplumun eğitim sistemi sadece belli konularda insanlara bilgi y�klemek değil, ama bilgi, beceri ve değer sistemi ile kendisine g�veni tam, insan ve doğal �evre i�in �retmeye ve �retirken de yaptıklarından ve hayattan azami d�zeyde haz duyarak ve hissederek, yaşayan, kimsenin boyunduruğu ve kontrol�ne boyun eğmeden yaşamını s�rd�ren insanlar yetiştirebilmek gibi y�ce ideallere sahip olmalıdır.

G�n�m�zde teknolojik gelişmelere paralel olarak d�nya n�fusunun da hızla artması insanoğlu i�in �alışma ve iş alanlarının hızla daralmasına, dolayısı ile aynı talip olduğunuz işe sizinle birlikte y�zlerce kişinin de istemesi dolayısıyla sizin işi alabilmeniz i�in yarıştığınız kişiler arasında en iyisi olmak gibi bir zorunluluğunuz var.

�zellikle insanın fiziksel ve zihinsel sınırları da g�z �n�ne alındığında geriye sizin sonucu değiştirebileceğiniz tek şey kalıyor. İşi en iyi şekilde yapma ve geliştirme becerisi. �retime katıldığınız alanda milyonlarla ifade edilen insan g�c� var ve herkes hayatta kalabilmek, yaşamını belli bir standartta s�rd�rebilmek i�in s�rekli kendisini geliştirmek ve daha �ok performans sarf etmek zorundadır. İnsanoğlu bug�nk� gelişimini ve başarısını zekası kadar deneyimine bor�ludur. Bug�nk� bilim ve teknoloji insanoğlunun milyonlarca yıllık deneyimlerinin birikimidir. Ancak olayı mercek altına aldığınızda asıl gelişmenin bir ka� bin yıl i�inde olduğunu g�r�rs�n�z. İşte bu gelişme eğitim sayesinde olmuştur. Ne zaman ki insanoğlu �ğrendiklerini kaydetmeye, kuşaktan kuşağa aktarmaya başladı ondan sonra gelişmeler hızlandı. ��nk� ateş yakmak i�in milyonlarca yol denemeye gerek yoktu artık, ateşi nasıl yakıp koruyabileceğini biliyordu. Alet yapmak ve yaptığı aletleri geliştirmek, geliştirdiği her y�ntemi yeni kuşaklara aktarmak, her yeni kuşaklar da yeni gelişmeleri ekleyerek kendinden sonra gelenlere aktararak yani diğer bir deyişle milyonlarca yılda yakalanamayan başarı eğitimle birka� bin yılda yakalanmıştır. Buradan şu sonuca varabiliriz iyi bir eğitimle belki de on yıl i�inde binlerce yıl ileri gidebiliriz. Bu m�mk�n olduğuna g�re eğitimde �nceliğin nerede olması gerektiği konusu da olduk�a a�ıktır. Bir�ok ihtiya�larımızı erteleyebilir ya da asgari d�zeyde karşılayarak yaşamımızı s�rd�rebiliriz; bug�n �lkemizde vatandaşlarımızın b�y�k �oğunluğunun yaptığı gibi.

Ama eğitimin azami d�zeyde ve en kaliteli bir seviyede alınması gerekmektedir, ancak bu şekilde birey olarak ve toplum olarak ideallerimize ulaşabiliriz. Barınmadan savunmaya bir�ok ihtiya�larımız var ve bunların da karşılanması gerekir ancak �ncelik eğitim olmalı. İnsan �mr� �ok kısadır, hele insanın �retken olduğu d�nem g�z �n�ne alınırsa. Bu y�zden �ocuk 0-16 yaş d�neminde �ok kaliteli bir eğitimle desteklenirse (�ok yoğun �devler, l�z�msuz kafa kurcalayıcı  k�hne bilgileri kastetmiyorum tabi ki) �retime katıldığı s�re� i�erisinde başarılı �alışma ve katkılarıyla alanında �ok yeni gelişmelerle toplumu �ok daha m�reffeh d�zeylere taşıyabilir.

�Bu �lkenin her bir ferdini, eğitmedik�e; bilgilendirip - bilin�lendirmedik�e b�l�nmeye, par�alanmaya, aldatılıp - yutulmaya; kabuğumuza �ekilerek gelişen d�nyayı o k���k pencereden dehşetle seyretmeye mahk�muz.� � Imdat Artan (İstanbul � 1992)

 

 

.

 

Nasıl bir Milli Eğitim? / I. Artan

Eğitim kurumu �ocuğun, gencin kimlik gelişiminde ve sosyalleşmesinde en �nemli etkiye sahip kurumlardan biridir. �ocuk doğup b�y�d�ğ� aile i�inde kendisi, aile �yeleri ve toplum hakkında geliştirdiği yargılar, değerler okul ortamında test edilerek desteklenir, geliştirilir ya da aşağılanarak, k���msenerek �ocuğun kendisine ve ailesine olan g�ven ve saygısının da sarsılmasına ve kaybolmasına neden olabilir. Okulun �ocuğu benimsemesi  �ocuğun okulla ve toplumla b�t�nleşerek kendini sağlıklı bir şekilde ifade etmesini, okul ve �ğretmen tarafından verileni severek ve isteyerek almasını sağlarken okul ve �ğretmenlerin �ocuğu itmesi, aşağılaması gibi durumlar �ocuğun değersizlik duygusu i�inde kendisi ve ailesine karşı saygısını kaybetme ve utanma sıkılma duyguları geliştirerek okula ve okulda verilen eğitime karşı diren� g�stererek ve kendisini kapatarak başarısız olmasına neden olabilir...

 


 

Atat�rk �niversitesi ve Mektupla Sosyal Hizmet / I. Artan

Sosyal Hizmet mesleği (Social Work) uygulayıcısı (Sosyal Hizmet Uzmanı �social worker)  olabilmek i�in en az lisans d�zeyinde (4 yıllık �niversite eğitimi) �rg�n eğitim veren �niversitelerin sosyal hizmet (social work) b�l�m�nden teorik ve uygulamalı eğitimi tamamlayarak diploma alma, sosyal hizmet mesleki bilgi beceri ve değer sistemine sahip olma koşulu var. Bu uluslararası standarttır ve aslında �lkemizde halihazırda uygulanan 4 yıllıık uygulamalı eğitimin bile yeterliliği tartışılır durumdadır. Maalesef t�m teknolojik gelişmelere rağmen bizde eğitim kalitesi her ge�en g�n gelişmek yerine gerileme y�n�nde bir seyir izlemektedir. Bu hemen her alanda hissedilmektedir. Her ge�en yıl �lkemizde �niversiteli sayısı hızla artarken aynı oranda eğitimin kalitesi de hızlı bir d�ş�ş g�stermektedir. �ğrenciler enerjilerini ilkokuldan �niversiteye kadar �niversite sınavlarını kazanmaya dolayısıyla bilgi ve beceri kazanmak yerine sınav hilelerini �ğrenmeye, �niversite sıralarında ise iş sınavlarına y�nelik �alıştığından mesleki bilgi ve beceri bakımından yetersiz kalmaktadırlar.  Bu sebeplerden mevcut sosyal hizmet okullarının eğitim kalitesinin nasıl arttırılabileceğini tartıştığımız bu d�nemde Atat�rk �niversitesi�nin A�ık �ğretim (mektupla �ğretim) y�ntemi ile sosyal hizmet eğitimine başlaması d�ş�nd�r�c�d�r. Sırf para kazanmak i�in Atat�rk �niversitesi gibi k�kl� bir �niversitesinin bu y�ntemi tercih etmesi uzun zamanda �niversitenin saygınlığını yitirmesine neden olabileceği gibi bu y�ntemle eğitim alan gen�lerin de ilerde ciddi sıkıntılar yaşayacağı a�ıktır. �zellikle �rg�n eğitim alan sosyal hizmet uzmanlarının a�ık �ğretim mezunlarını dışlamalarına neden olacağından bu da a�ık �ğretim mezunları a�ısından ayrıca surun teşkil edecektir.