Sadece çocuk istismarında değil, akademik dahil her alanda istismarla mücadelenin adıdır “psiko sosyal hizmet”

Sosyal hizmet, alnı açık gözü tokların baş köşeye oturduğu Halil İbrahim Sofrası değil, hayatta kalması gerekenlerin sığındığı Nuh’un Gemisi’dir.

Evrensel sosyal hizmete karşı üretilen her türlü alternatif çözümler sizi oyalamak ve amaca yönelmenizi engellemek içindir. En çok korkutulduğunuz şey belki de çözüm için en çok gerek duyduğunuz şeydir. Korkusuzca sorgulamazsanız gerçeği öğrenemezsiniz. Sorgulayabilmek çok karmaşık bir süreç değildir. Önyargısızca okumak, araştırmak ve gelişmiş toplumlardaki uygulamaları yerinde izlemekle mümkündür.

Sosyal Hizmeti yozlaştırmak sadece toplumda eşitlik ve adalet ilkelerini zedelemekle kalmaz fakat toplumun inançlarını, ahlaki ve milli değerlerini, birlik ve beraberliğini kökünden sarsar. Toplumu, böler, parçalar. Güçsüzlerin daha da güçsüzleşmelerine ve güçlülerin toplumu köleleştirmelerine zemin hazırlar.

Özellikle sosyal hizmet akademisyenlerinin ve sosyal hizmet mezunlarının sosyal hizmetin yozlaşmasına katkı sağlamaları, küçük hesaplarla çeşitli planlama ve projelerde yer alarak farklı meslek elemanlarına sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı yetkilerini tanıyan düzenlemelere katkı sağlamaları onları bu felaketlerin baş mimarı yapar.

Bu nedenle sosyal hizmetin yozlaşmasına katkı sağlayan akademisyenler ve sosyal hizmet profesyonellerinin deşifre edilmeleri ve ulusal ve Uluslararası etik kılavuzları, meslek yasaları çerçevesinde yargılanmalarının da önü açılmalıdır.

Sitemizde güvenle ve reklam tacizlerine maruz kalmadan, zihninizi gereksiz detaylarla yormadan doğrudan bilgiye ulaşmanın rahatlığını size yaşatmaya özen göstermekteyiz

“Bilmek yetmez; uygulamalıyız. İstemek yetmez; yapmalıyız.” —Goethe


Başlamandan önce site kullanımına dair SIKÇA SORULANLAR’a (buraya) göz atmanız zaman kazandırabilir…


hoşgeldiniz

Günümüz insanı hızla değişen teknoloji ve çevre koşullarına bağlı olarak her geçen gün daha da zorlaşan hayat koşullarında ruhsal bütünlüğünü bozmadan dış çevre ve toplumla uyumlu bir halde yaşayabilmek için daha fazla çabaya ihtiyaç duyar. Ailenin her bireyi toplum içinde belirli bir düzeyi yakalamak ve korumak adına sürekli yarışa zorlanmaktadır.


Okul Sosyal Hizmeti

Okul Sosyal Hizmeti

Okul sosyal hizmeti akademik ortamda doğrudan hizmet, hizmetlerin koordinasyonu ve savunuculuk ile öğrencilerin eğitimlerini ve de sosyal ve duygusal uyumlarını desteklemek için çalışan sosyal hizmet mesleğinin özel bir dalıdır.

Dulmus (2012)’a göre, okul sosyal hizmet uzmanları her öğrencinin öğrenim görmesi ve okulu başarı ile tamamlaması hakkını destekler (Allen-Meares, Franklin, & Hopson, 2010).Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği’nin Etik Kılavuzu

NASW Etik Kılavuzu sosyal hizmet uzmanlarına günlük profesyonel işleyişinde bir rehber olarak hizmet sağlamak için tasarlandı.

Bu kılavuz dört kısımdan oluşmaktadır:

Birinci kısım “Önsöz”, sosyal hizmet mesleğinin misyonu ve temel değerlerini özetler.

İkinci kısım, “NASW Etik Kılavuzunun amaçları”, Kılavuzun temel işlevleri ve etik sorunlarla baş etme ya da sosyal hizmet uygulamasında ikilemlere dair özet sunar.


Çocuk ve Çevre

Toplumlarda çocuklara yönelik hizmetler, çocukları korumaya kazanmaya ve yetiştirmeye yönelik hemen her konuda paylaşımlarda bulunduğumuz sayfamızdır. Çocuk istismarını ise ayrıca ilgili başlık altında ele almaktayız.


Ergen ve Ergenlik

Ergenlik, yaşam dönemleri arasında tanımlanması en zor olanıdır. Ergenlik için yapılan herhangi bir genelleme hemen söylenin tersi yönünde sonuç verebilmektedir. Ergenler çok ben merkezli olmalarına rağmen çok kolayca kendilerini başkaları için feda edebilirler. Dikkatleri bir kelebek gibi sürekli daldan dala dolaşırken, öte yandan bir şeye saatlerce konsantre olabilirler.


Çocuk istismarı

Çocuk cinsel istismarı ve istismarların önlenmesi için alınacak tedbirler başta olmak üzere, istismar süreci, istismar sonrası ve tekrarının önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapılabileceği, alınabilecek tedbirler ve bunların uluslararası standartlarla uyumluluğu, çocuk istismarına dair bilimsel çalışmalar ve bunların Türkiye’ye uyarlanması gibi detay konuların ele alındığı sayfamızdır.


Sosyal Hizmet Podcasti

Sosyal hizmet mesleği ile ilgili her şey; doğrudan uygulama (klinik ve toplum organızasyonu), araştırma, politika, eğitim …ve bunlar arasındaki herşeyi içerir. Lisanslı Klinik Sosyal hizmet Uzmanı ve aynı zamanda Temple Ü niversitesi Sosyal hizmet okulu öğretim üyesi Jonathan Singer sosyal hizmet uzmanları için vazgeçilmez konuları araştırıyor.


Adli Sosyal Hizmet

Türkiye’de ve gelişmiş ülkelerdeki adli sosyal hizmet uygulamaları, uygulamalardaki eksiklik ve aksaklıklar, bunların nedenleri, hangi faktörlerin etkili olduğu, Türkiye’nin Avrupa kapısında neden bekletildiği ve ne gibi çalışmaların yapılmadığı, sorunların aşılması için neler yapılabileceği; en önemlisi hak temelli yaklaşımlar ve sosyal adalet merkezli çalışmaları odak alınacaktır.


Sosyal Hizmet Uzmanı

En az lisans düzeyinde (4 yıllık üniversite eğitimi) örgün eğitim veren üniversitelerin Sosyal hizmet (social work) bölümünden teorik ve uygulamalı eğitimi tamamlayarak diploma almış, sosyal hizmet mesleki bilgi beceri ve değer sistemine sahip profesyonel meslek elemanıdır.


Güç ve İstismar

Güç; fiziksel, erksel, psikolojik, sosyal olabilir, ya da hepsini içerecek derecede kapsamlı olabilir. Her ne şekilde olursa olsun güce sahip olan kişi ve kişiler, kurum ya da kurumlar gücü kullanırken uymak zorunda olduğu güçlü norm ve yaptırımlar olmadığı sürece azami düzeyde kontrolündekileri istismar edebilir…


Cezaevi Sosyal Hizmeti

Ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde cezaevlerinde sosyal hizmet uygulamaları ve priko sosyal yardım servislerinin işlevleri, işleyişleri, uzmanların eğitimleri, yeterlilikleri, karşılaştıkları zorluklar ve sorunlar, başa çıkma yöntemleri, mahkumlara yönelik uygulamalar ve alanla ilgili her türlü bilgi paylaşımlarının yer aldığı-alacağı sayfamızdır.


Psikoterapi ve Sosyal Hizmet

Psikoterapi ya da konuşma terapisi çeşitli mental hastalıkların belli bir kısmına ve duygusal güçlüklere sahip insanlara yardım etmenin bir yoludur. Psikoterapi sorunlu belirtileri elimine ya da kontrol etmeye yardım edebilir ki böylece kişi daha işlevsel olabilir ve iyileşmesini ve iyilik halini geliştirebilir.