Psiko Sosyal Hizmet


Sitemizdeki konulardan bazıları

Aile ve Toplum

İnsan sosyal bir varlıktır ve aile içinde büyür, gelişir ve kişiliği şekillenir. Aile toplumların varlığını sürdürmesinde, gelişmesinde, sağlıklı ve üretken bireylerin veya sağlıksız ve bağımlı kişiliklerin gelişmesinde önemli role sahiptir. Toplumun en küçük birimi olan aile kurumu toplum kaynakları bakımından ne oranda beslenirse toplum da o oranda sağlıklı ve mutlu ya da hasta ve sorunlu bireyler yetiştirir. Aile ve toplum sayfamızda disiplin, aile içi ilişkiler, sağlıklı ve sağlıksız ebeveyn tutumları, aile içi şiddet ve toplumdaki yansımaları, madde kullanımı ve neden kontrolsüz bir şekilde yaygınlaşarak toplumu tehdit ettiğine dair hemen her konuda görüş, bilgi, bilimsel çalışma ve araştırmalara dair paylaşımlarda bulunduğumuz-bulunacağımız bölümler yar almaktadır.Çocuk

Toplumlarda çocuklara yönelik hizmetler, çocukları korumaya kazanmaya ve yetiştirmeye yönelik hemen her konuda paylaşımlarda bulunduğumuz sayfamızdır. Çocuk istismarını ise ayrıca ilgili başlık altında ele almaktayız.Ergen ve Ergenlik

Ergenlik, yaşam dönemleri arasında tanımlanması en zor olanıdır. Ergenlik için yapılan herhangi bir genelleme hemen söylenin tersi yönünde sonuç verebilmektedir. Ergenler çok ben merkezli olmalarına rağmen çok kolayca kendilerini başkaları için feda edebilirler. Dikkatleri bir kelebek gibi sürekli daldan dala dolaşırken, öte yandan bir şeye saatlerce konsantre olabilirler. Kendilerinden bir iş yapmalarını beklediğinizde tembel, ilgi beklediğinizde suratsız olabiliyorken, öte yandan ummadığınız zamanda sevgi dolu ve fedakar olabiliyorlar. Ergenlik, gelişim, eğitim, madde kullanımı ve alınabilecek tedbirler, akran zorbalığı, ergenlerin psikolojik ve fizyolojik sağlığı, korunması ve tehlikeli ilişkilerden neden kaçınması gerektiğine dair detaylı paylaşımlarda bulunacağımız sayfamızdır.Çocuk istismarı

Çocuk cinsel istismarı ve istismarların önlenmesi için alınacak tedbirler başta olmak üzere, istismar süreci, istismar sonrası ve tekrarının önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapılabileceği, alınabilecek tedbirler ve bunların uluslararası standartlarla uyumluluğu, çocuk istismarına dair bilimsel çalışmalar ve bunların Türkiye'ye uyarlanması gibi detay konuların ele alındığı sayfamızdır.Psikoterapi

Sanayi toplumu ve her geçen gün toplumlardaki sosyo ekonomik gelişmeler ve değişmeler, eğitim, kıt kaynakların paylaşımı, iş yaşantısı ve günümüz toplumunda bütün bu kargaşa içinde zorlanan insanın toplumda varlığını sürdürmesi ve ruh sağlığını koruyabilmesi için zaman zaman profesyonel desteğe ihtiyaç duyar. Gelişmiş toplumlarda ruh sağlığı alanında özellikle klinik sosyal hizmet ve klinik psikoloji alanında çok yol alınmasına rağmen ne yazık ki ülkemizde bu mesleklerde elle tutulur bir çalışma halen bulunmamaktadır. Alanda yetersiz kişi ve meslek elemanlarının yanlış yaklaşımları ise çoğu kez kişilere yardımcı olmak yerine sorunu daha da içinden çıkılmaz bir noktaya taşıyabilmektedir. Psikoterapi ruh sağlığı yaklaşımları ve uygulamalara dair paylaşımlarda bulunacağımız sayfamızdır.Sosyal Hizmet Podcasti

Sosyal hizmet mesleği ile ilgili her şey; doğrudan uygulama (klinik ve toplum organızasyonu), araştırma, politika, eğitim ...ve bunlar arasındaki herşeyi içerir. Lisanslı Klinik Sosyal hizmet Uzmanı ve aynı zamanda Temple Ü niversitesi Sosyal hizmet okulu öğretim üyesi Jonathan Singer sosyal hizmet uzmanları için vazgeçilmez konuları araştırıyor. Temelde sosyal hizmet uzmanlarını hedef almakla birlikte, buradaki bilgiler yardım ve destek profesyonelleri (psikolog, hemşire, psikiyatrist, psikolojik danışman ve eğitimciler dahil) için oldukça faydalı bilgilerdir. Genel anlamda kamu için de sosyal hizmet yaklaşımları hakkında fikir edinmesi açısından yararlı olacaktır. ABD'nin hemen her yerinden profesyonel ve büyük başarılara imza atmış sosyal hizmet uzmanları ile birebir yaptığı söyleşiler ve sosyal hizmet mesleğinin olmazsa olmazlarını sizlerle (Türkçe) paylaşmaktan mutluluk duyarız.Adli Sosyal Hizmet

Türkiye'de ve gelişmiş ülkelerdeki adli sosyal hizmet uygulamaları, uygulamalardaki eksiklik ve aksaklıklar, bunların nedenleri, hangi faktörlerin etkili olduğu, Türkiye'nin Avrupa kapısında neden bekletildiği ve ne gibi çalışmaların yapılmadığı, sorunların aşılması için neler yapılabileceği, mahkeme koridorları ve bu koridorlarda başta çocuk istismarı olmak üzere istismara uğrayanların nasıl karşılandığı, ne tür hizmetlerin yerine getirildiði veye neden getirilemediği konuları detayları ile tartışılacak ve sosyal hizmet bilgi ve bilincinin neden önemli olduğu ve bu bilincin gelişmesinin kimlerin menfaatine dokunduğu ve hangi nedenlerle kimlerin bu bilincin gelişimine engel olmaya çalıştıkları konuları yer alacaktır.Sosyal Hizmet Uzmanı

En az lisans düzeyinde (4 yıllık üniversite eğitimi) örgün eğitim veren üniversitelerin Sosyal hizmet (social work) bölümünden teorik ve uygulamalı eğitimi tamamlayarak diploma almış, sosyal hizmet mesleki bilgi beceri ve değer sistemine sahip profesyonel meslek elemanıdır. Gelişmiş ülkelerde master ve doktora düzeyinde eğitim alarak branşlaşırken bizde halen lisans düzeyinde olup daha çok Sosyal hizmet uzmanları mezun olduktan sonra alanda çalışarak ve de kendi gayretleri ile hizmet verdikleri alanda bilgi ve deneyimlerini geliştirmektedirler. Yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitimler mesleki olmaktan çok akademik amaçlı olmakla birlikte mesleki uygulama bilgisi ve yeterlilik konularında uluslararası standartlara erişemediği kanaati taşımaktayız. Burası sosyal hizmet uygulamaları ve SHU'na dair paylaşımlarımızın olduğu sayfamızdır.Güç ve İstismar

Güç; fiziksel, erksel, psikolojik, sosyal olabilir, ya da hepsini içerecek derecede kapsamlı olabilir. Her ne şekilde olursa olsun güce sahip olan kişi ve kişiler, kurum ya da kurumlar gücü kullanırken uymak zorunda olduğu güçlü norm ve yaptırımlar olmadığı sürece azami düzeyde kontrolündekileri istismar edebilir. Istismara maruz kalan kişi ve gruplar bir süre sonra güçlü ile baş edemeyeceklerini kabullenerek boyun eğmeyi ve sindirilmeyi bir yaşam tarzı olarak kabullenirler ancak onlar da kendilerinden daha güçsüzleri istismar ederek bu şekilde bir denge kurmayı yeğlerler. Güçlüyü eleştirmeye yeltenemez ve güçsüz tarafından eleştirilmeyi kabullenemezler. Dolayısı ile kabullenemedikleri durumları tartışmak, çözüm üretmek yerine yıkarak, yok ederek ortadan kaldırmayı tercih ederler...

“Güçlü olan istismara eğilimli olur” düşüncesiyle gücün bilinçli ve sistematik kontrolü ve gülünün gücünü topluma ve çevreye yararlı olacak şekilde kullanımı için geliştirilmesi gereken kontroller ve tedbirlerin ele alınacağı, çeşitli bağlamlarda tartışılacağı paylaşımlarımızın yer aldığı-alacağı sayfamızdır.Cezaevi Sosyal Hizmeti

Ü lkemizde ve gelişmiş ülkelerde cezaevlerinde sosyal hizmet uygulamaları ve priko sosyal yardım servislerinin işlevleri, işleyişleri, uzmanların eğitimleri, yeterlilikleri, karşılaştıkları zorluklar ve sorunlar, başa çıkma yöntemleri, mahkumlara yönelik uygulamalar ve alanla ilgili her türlü bilgi paylaşımlarının yer aldığı-alacağı sayfamızdır.
 

2017 Sosyal Hizmet Ayı


Sosyal Hizmet Uzmanları her gün milyonlarca insan için ayaktadır. Bu insanlara, hastalıkla pençeleşen ve ruh sağlığı krizleri yaşayan, gazilerimiz, çocuklar, aileler ve cemiyetler dahildir. onlar, topluma sağladıkları paha biçilmez desteklerine rağmen halen birçok insan sosyal hizmet uzmanlarının kim olduklarına dair yanlış anlayışa sahiptir.

Bu yıl Sosyal Hizmet Ayını “Sosyal Hizmet Uzmanları Ayakta” kampanyasıyla kutlayacağız. Kampanya toplumu sosyal hizmet uzmanlarının katkıları hakkında eğiteceğiz ve sosyal hizmet uzmanları ve onların müttefiklerine mesleği yükseltmeleri için kullanabilecekleri araçları vereceğiz. Etkinlikler güncellenecektir dolayısıyla en son sosyal hizmet Ayı etkinlikleri için geri gelerek düzenli kontrol ettiğinizden emin olun.
Sosyal Hizmet Ayı 2016  – Zorluklardan Güçlenerek Çıkma Çözümleri

Milletimizin 600,000’den fazla azimli ve yetenekli sosyal hizmet uzmanı var. Onlar ailelerin, halkların ve toplumun karşı karşıya oldukları en zor sorunlara göğüs germektedirler ve onları güçlendiren çözümlerle insanların tam potansiyelerine erişmelerine yardım etmekte ve ülkemizi daha yaşanır bir hale getirmektedir.

 


 

HOŞGELDİNİZ

Günümüz insanı hızla değişen teknoloji ve çevre koşullarına bağlı olarak her geçen gün daha da zorlaşan hayat koşullarında ruhsal bütünlüğünü bozmadan dış çevre ve toplumla uyumlu bir halde yaşayabilmek için daha fazla çabaya ihtiyaç duyar.  Ailenin her bireyi toplum içinde belirli bir düzeyi yakalamak ve korumak adına sürekli yarışa zorlanmaktadır.

Öte yandan, günlük hayatın stresi ve yoğun temposu içinde ruh sağlığımızı ve çevreyle olan olumlu ilişkilerimizi koruyup dengeli bir şekilde geliştirebilmemiz önem arz etmektedir. Sağlıkta, ama özellikle de ruh sağlığında koruyucu, önleyici tedbirler çok önemlidir. Bireysel faktörler ve eğitim, kültür, yetişme tarzı, aile bütünlüğü gibi diğer etkenler gerek kişiliğin şekillenmesinde gerekse çevre ile sağlıklı ilişkilerimizde önemli belirleyicilerdir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde artık birçok hastalık ve sorun daha kolay tedavi edilirken, birçok alan ve durumda da daha sorun baş göstermeden aldığımız bilinçli tedbirlerle ruhsal ve fiziksel açıdan sağlıklı ve mutlu bir hayat sürdürebiliyoruz. Davranışlarımızın nasıl sonuçlar doğurduğunu, bazı davranışlarımız toplumda kabul, hatta teşvik görürken bazı davranışlarımızın neden istenmeyen sonuçlar doğurduğunu algılayıp sorgulayabildiğimiz oranda toplumla daha barışık eylemlerde bulunuruz.

Birey olarak kendi istek ve ihtiyaçlarımızın ne oranda karşılanabildiği gerçeğine paralel arayışlara gireriz. Bu arayışlarımıza cevap bulmamızda ve kendimiz ile toplumun yararına üretken olmamızda ve de birey olarak toplumsal kişiliğimizin gelişmesinde bulunduğumuz ortam ve toplumun kaynakları, bu kaynakların ne şekilde paylaştırıldığı, toplum-çevre ilişkileri de belirleyici faktörler arasında yerini almaktadırlar.

Genellikle birey toplumu değiştirmenin ortam değiştirmekten çok daha zor ve ağır maliyeti olduğunun bilincindedir. Buna rağmen bazıları bu zor maliyete katlanmayı göze alır ve tüm yıpratıcı sonuçlarına katlanır. Bu süreçte başarılı olanlar ise toplumların kaderini değiştiren liderlerdir. Onların başarıları arkasındaki güç sadece dehaları değil, fakat durmadan, yılmadan, inançlarını yitirmeden, kişisel menfaatlerini ön plana çıkarmadan ve başka şekilde de yapamayacak olan kişiliklerinden kaynaklanmaktadır.

 Günümüzde özellikle erkekler için baskıcı toplumlarda bile çoğu kez bölgeler arası veya ülkeler arası hareket (ekonomik gücüne bağlı olarak) daha kolay iken, kadınlar için çoğu toplumlarda (parasal sorunu olmasa bile) böyle bir özgürlük söz konusu bile değildir. Her şeye rağmen insanoğlunun aşamayacağı sorun hemen hemen yok gibidir, yeter ki sorun üzerinde yeterince araştırıp, önyargısıca ve özgürce sorgulayabilsin.

Toplumun genel çoğunluğuna hitap eden dilde, imkânlarımız elverdiğince ve toplum yararına olarak (herhangi bir hesap veya menfaat gözetmeksizin) psiko sosyal ihtiyaçlarımız ve sorunlara ilişkin konularda güvenle okuyabileceğiniz, izleyebileceğiniz konuları ve de küresel sosyal hizmet alanları ve konularında –özellikle de sosyal hizmet ve sosyal refah alanlarında yol kat etmiş muasır medeniyetlerdeki sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin paylaşımlarımızı sürdüreceğiz.


Dünya Sosyal Hizmet Günü ve Posteri

Dünya Sosyal Hizmet Günü 2017, 21 Marttadır. Teması Sosyal Hizmet ve Sosyal Gelişimin üçüncü sütunu olan ‘Toplumu ve Çevresel Sürdürülebilirliği Destekleme’dir. Posteri buradan indirebilirsiniz.

 


Sosyal Hizmetin Küresel Tanımı

 Aşağıdaki tanım IFSW Genel Kurulunda ve IASSW Genel Kurulunda Temmuz 2014’te onaylandı:

 

Sosyal Hizmet Mesleğinin Küresel Tanımı

“Sosyal hizmet, sosyal değişimi ve gelişimi,  toplumsal bağlılığı destekleyen,  insanları yetkilendiren ve özgürleştiren uygulamaya dayalı meslek ve bir akademik disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, müşterek sorumluluk ve farklılıklara saygı sosyal hizmetin merkezindedir. Sosyal hizmet teorileri, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve yerel bilgi ile desteklenir, sosyal hizmet yaşam zorlukları ile baş etme ve iyilik halini geliştirmede yapılar ve insanlarla yürütülmektedir.

Yukarıdaki tanım ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde geliştirilebilir”

 

KÜRESEL SOSYAL HİZMET TANIMI İÇİN AÇIKLAMA NOTU

Tanımda kullanılan temel kavramları açmak için açıklama servisi kullanıldı ve sosyal hizmet mesleğinin temel görevleri, ilkeler, bilgi ve uygulama ile ilişkileri detaylandırıldı.

 

 


 

Uluslararası Çalışmak mı İstiyorsunuz? David Dinino ile Söyleşi

Yurtdışında (İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda) çalışmak isteyen Sosyal Hizmet Uzmanları bu söyleşimizde vize işlemleri, meslek elemanı olarak yurtdışında nasıl çalışabileceğiniz, sosyal hizmet uzmanı olarak uluslararası sosyal hizmet alanında yapacağınız kariler, ücret durumları, çalışabileceğiniz kurum ve kuruluşlara dair cevap aradığınız surular detaylı olarak yanıt bulmaktadır.                                                   dinle

www.psikososyalhizmet.com içerik ve bilgilerin geçerliliği bakımlarından başta profesyoneller olmak üzere her yaş ve eğitim düzeyinden insanların güvenle araştırabileceği ve gezinebileceği alanlar içermektedir.Psikososyalhizmet.com website reputation